BHP przy produkcji filmowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozporządzeniem z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. Nr 75, poz. 401) – dalej r.b.h.p.f., określił wymagania bhp przy realizacji filmów oraz przy świadczeniu usług filmowych, a także w odniesieniu do osób wykonujących prace lub przebywających na planie filmowym. Nowa regulacja wejdzie w życie dnia 9 lipca 2011 r.

Zgodnie z r.b.h.p.f., producent filmu (podobnie jak każdy pracodawca) jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim osobom biorącym udział w produkcji filmu. Ponieważ zwykle przy produkcji profesjonalnego filmu uczestniczy wiele firm i podwykonawców, producent oraz wszyscy pozostali pracodawcy osób biorących udział w pracach nad filmem są obowiązani wyznaczyć – najpóźniej na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia zdjęć – koordynatora do spraw bhp, sprawującego obowiązki służby bhp nad wszystkimi osobami biorącymi udział w produkcji filmu.

Również scenopisy i dokumentacja techniczna filmu nie tylko powinny uwzględniać i określać bezpieczną i higieniczną organizację pracy w każdej fazie produkcji filmu, ale powinny być opracowane i dostarczone w terminie umożliwiającym przygotowanie środków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik produkcji jest obowiązany sporządzić szczegółowy plan zabezpieczeń dla wszelkich prac zdjęciowych, zawierający w szczególności wykaz prac i scen szczególnie niebezpiecznych. Za realizację planu jest odpowiedzialny jego autor, ale do bezpośredniego i osobistego nadzoru nad wykonaniem planu zabezpieczeń jest zobowiązany koordynator do spraw bhp.

Kierownik produkcji filmu ma ponadto obowiązek wyposażyć w środki ochrony indywidualnej oraz w inne urządzenia ochronne wszystkich członków grupy zdjęciowej, tudzież zapoznać ich z zasadami i przepisami bhp obowiązującymi przy produkcji filmowej, co powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Z planem zabezpieczeń powinny być zapoznane wszystkie osoby biorące udział w realizacji prac zdjęciowych, w szczególności aktorzy, reżyser, operator i kierownik planu.

Odrębny plan zabezpieczeń kaskaderskich (o ile kaskaderzy są przewidziani przy realizacji danego filmu) powinien sporządzić – i następnie odpowiadać za jego przestrzeganie i realizację – koordynator kaskaderów filmowych. Czynności kaskaderskie należy powierzać wyłącznie osobom posiadającym umiejętności odpowiednie do ich wykonywania i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Ponadto osoby te są obowiązane mieć aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania tych czynności.

Z kolei sceny i prace niebezpieczne, realizowane w środowisku nieznanym lub szczególnie trudnym, w szczególności w obiektach przemysłowych, w kopalniach, na morzu, w górach, na pustyniach oraz w dżunglach, należy poprzedzić pisemnymi konsultacjami ze specjalistami branżowymi w celu określenia środków zabezpieczających.

W warunkach plenerowych producent filmu powinien zabezpieczyć stanowiska pracy przed ujemnym wpływem zjawisk atmosferycznych.

Grupa zdjęciowa powinna być wyposażona w środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy lub nagłego zachorowania oraz mieć zapewnioną fachową pomoc lekarską i środki transportu przystosowane do warunków terenowych. Przy stosowaniu efektów pirotechnicznych, wykonywaniu czynności kaskaderskich oraz innych scen niebezpiecznych konieczna jest obecność osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym pielęgniarzy, sanitariuszy lub ratowników wykwalifikowanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadających sprzęt ratowniczy i środki do udzielania pierwszej pomocy oraz środki transportu przystosowane do warunków terenowych.

Prace z zastosowaniem efektów pirotechnicznych zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych i wymagających zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Roboty budowlano-montażowe, w tym instalacyjne i rozbiórkowe dotyczące dekoracji oraz pomostów, należy prowadzić zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały i substancje oraz maszyny i urządzenia używane do markowania zjawisk fizycznych i atmosferycznych, w szczególności śniegu, mgły, kurzu, dymu i barwienia powietrza, nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu osób biorących udział w realizacji scen z udziałem tych zjawisk ani prowadzić do degradacji środowiska.

Czynności związane z zastosowaniem substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, o których mowa w przepisach dotyczących substancji i preparatów chemicznych, w szczególności o właściwościach lotnych, należy wykonywać w digestorium (przeszklona komora w kształcie dużej szafy wyposażona w wydajny wentylator wyciągowy) lub na wolnym powietrzu, przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej.

Powłoki charakteryzatorskie o działaniu utrudniającym proces wymiany powietrznej i cieplnej organizmu nie powinny być stosowane do pokrywania więcej niż 30% powierzchni ciała. Należy unikać sytuacji, w których osoby pozostają w stanie ucharakteryzowania przez ponad 2 godziny.

Przeglądy i naprawy instalacji rozdziału energii elektrycznej dla potrzeb techniki zdjęciowej, dźwięku i oświetlenia powinien wykonywać uprawniony elektryk dyżurny. Sprzęt i urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, a przed wydaniem do eksploatacji sprawdzać pod względem sprawności i stanu technicznego oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Reżyser, operator obrazu i kierownik produkcji obowiązani są przestrzegać wymagania, aby dekoracje używane były zgodnie z przeznaczeniem określonym w scenopisie.

Edward Kołodziejczyk

http://www.abc.com.pl

Reklamy

Informacje o BeHaPeks

BeHaPeks - Twój Najlepszy Doradca BHP i PPOŻ
Ten wpis został opublikowany w kategorii BHP, Ryzyko zawodowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s